تکمیل این فرم تعهدی را برای گروه نرم افزاری نویان در مورد استخدام ایجاد نمی کند.

لطفا به تمام پرسش ها به طور کامل پاسخ بدهید.

توجه: هر فرد صرفاً یکبار امکان تکمیل فرم استخدام را خواهد داشت و پس از تایید و ارسال، اطلاعات شما قابل ویرایش نخواهد بود.

نام: *

نام خانوادگی: *

نام پدر: *
ورودی نامعتبر

کدملی: *

جنسیت *
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد *
/ /

محل تولد: *
ورودی نامعتبر

ملیت: *
ورودی نامعتبر

دین و مذهب: *
ورودی نامعتبر

وضعیت تاهل *
ورودی نامعتبر

تعداد فرزند *
ورودی نامعتبر

وضعیت نظام وظیفه: *
ورودی نامعتبر

از (سال) *
ورودی نامعتبر

تا *
ورودی نامعتبر

محل خدمت *
ورودی نامعتبر

نوع معافیت: *
ورودی نامعتبر

علت معافیت: *
ورودی نامعتبر

آیا سیگار میکشید؟ *
ورودی نامعتبر

اعتیاد به مواد مخدر دارید؟ *
ورودی نامعتبر

نوع مواد مخدر: *
ورودی نامعتبر

سوء پیشینه: *
ورودی نامعتبر

علت محکومیت: *
ورودی نامعتبر

از سلامتی کامل برخوردار *
ورودی نامعتبر

نام بیماری: *
ورودی نامعتبر

تلفن محل سکونت
ورودی نامعتبر

تلفن همراه اصلی *
ورودی نامعتبر

شماره موبایل دیگر
ورودی نامعتبر

وضعیت مسکن *
ورودی نامعتبر

استان: *
ورودی نامعتبر

شهر: *
ورودی نامعتبر

نشانی کامل محل سکونت
ورودی نامعتبر

شهر محل تحصیل ابتدایی *
ورودی نامعتبر

شهر محل تحصیل راهنمایی *
ورودی نامعتبر

نوع مدرسه راهنمایی: *
ورودی نامعتبر

شهر محل تحصیل دبیرستان *
ورودی نامعتبر

از (سال) *
ورودی نامعتبر

تا (سال) *
ورودی نامعتبر

معدل: *
ورودی نامعتبر

نوع مدرسه دبیرستان: *
ورودی نامعتبر

نوع دانشگاه *
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی *
ورودی نامعتبر

از (سال) *
ورودی نامعتبر

تا (سال) *
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

معدل: *
ورودی نامعتبر

دانشگاه *
ورودی نامعتبر

نوع دانشگاه *
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی *
ورودی نامعتبر

از (سال) *
ورودی نامعتبر

تا (سال) *
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

معدل: *
ورودی نامعتبر

دانشگاه *
ورودی نامعتبر

نوع دانشگاه *
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی *
ورودی نامعتبر

از (سال) *
ورودی نامعتبر

تا (سال) *
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

معدل: *
ورودی نامعتبر

دانشگاه *
ورودی نامعتبر

نوع دانشگاه *
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی *
ورودی نامعتبر

از (سال) *
ورودی نامعتبر

تا (سال) *
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

معدل: *
ورودی نامعتبر

دانشگاه *
ورودی نامعتبر

شغلهای مورد نظر *

ورودی نامعتبر

نوع همکاری *
ورودی نامعتبر

آمادگی شروع همکاری از *
/ / ورودی نامعتبر

نوع درآمد مورد نظر *
ورودی نامعتبر

حداقل درآمد ماهانه مورد نظر *
ورودی نامعتبر

ریال

شغل پدر: *
ورودی نامعتبر

شغل:
شغل قبلی:
*
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

نام ضامن: *
ورودی نامعتبر

نسبت ضامن: *
ورودی نامعتبر

نحوه آشنایی با نویان: *
ورودی نامعتبر

سایر فعالیتها،علاقمندیها و یا سرگرمی های غیر کاری و توضیحات تکمیلی
ورودی نامعتبر

ویژگی بارز شما که باعث می شود نویان شما را انتخاب کند:
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

{text:body}